top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents exigeix millorar la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat

Junts per Catalunya presentarà al ple una moció demanant millorar la neteja tot reclamant l'impuls de la labor inspectora del contracte actual mentre no tinguem el nou contracte i l'aplicació de l'ordenança de civisme

El 28 d’abril de 2010, l’Ajuntament de Badalona i l’Empresa Fomento de Construcciones i Contratras van signar el contracte per a la gestió indirecta, mitjançant concessió, dels servies públics de neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlides urbans i deixalleries de a ciutat, que regia el servei per 10 anys amb efectes de 1 de juny de 2010, o sigui amb venciment 31 de maig de 2020.


El 14 de març del 2020 es va decretar l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària per la COVID 19 amb pròrrogues successives. De conformitat amb l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, en aquells contractes públics de serveis i de subministres de prestació successiva, quan al venciment d’un contracte no hagi pogut formalitzar un nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació derivada d’allò disposat al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i no hagi pogut formalitzar-se el corresponent nou contracte, és permès aplicar allò previst a l'últim paràgraf de l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb independència de la data de publicació de la licitació del referit nou expedient.


Per aquest motiu, en data 31/03/2020, el segon tinent d’alcalde signà una resolució sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal en la què en el seu punt 5 determinà «Pròrroga forçosa dels contractes públics de servies i subministraments de prestació successiva».

Per tant, i com a conseqüència de l’exposat, va quedar prorrogat, per un període màxim de 9 mesos des de la data del venciment del contracte originari, el contracte administratiu de gestió indirecta, mitjançat concessió dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona. Així doncs, el 28 de febrer de 2021 era la data de venciment d’aquest contracte un cop aplicada la pròrroga de 9 mesos.


I aquell mateix dia, el 28 de febrer de 2021, el govern municipal del Partit Popular, amb laconnivència del Partit dels Socialistes, van portar a ple una altra pròrroga, aquesta «sine die», que van aprovar únicament amb els seus vots favorables, per la continuïtat de la prestació del servei del contracte administratiu de gestió indirecta, mitjançant concessió dels serveis de neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat mentrestant no es formalitzés el nou contracte que hauria de regir la nova contractació, per un import fins a finals d’any, o sigui fins el 31 de desembre de 2021, de 19,171,278,98 M€.


Així doncs, va quedar aprovada una nova pròrroga, ja que ni el govern del PP, ni el govern precedent, van ser capaços de tenir a temps la redacció dels nous els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. I ara que semblava que sí, i un cop publicat l’anunci per a la licitació al perfil del contractant; en data 30/04/2021, una de les empreses que va concursar, va presentar un recurs contra els Plecs de clàusules administratives particulars que regien el procediment de contractació al·legant:


«Errònia configuració dels criteris d’adjudicació que vulneren allò previst a l’article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

Errònia configuració dels criteris d'adjudicació, per entendre que els criteris que estan subjecte a judici de valor, tal i com estan configurats en els PCAP acaben també per valorar-se de forma automàtica i matemàtica.

Restricció de la competència efectiva entre licitadors, per l’exigència de disposar de certificats de qualitat sota la norma ISO 9000, com a criteri de solvència tècnica».


En data 21 de juliol de 2021, el cap del Servei de Via Publica i Mobilitat per assignació de funcions estimà el recurs presentat per l’empresa VILASECA CONSULTORS, SLP i, a l’empara de l’article 152.4 LCSP s’informà favorablement el desistiment d’aquest procediment de contractació, retrotraent les actuacions per iniciar de forma immediata un nou procediment de licitació.


Mentrestant però, i el dia a dia així ho evidència de forma inequívoca, tenim prorrogat un contracte obsolet, caduc, que no resol els problemes que arrosseguem des de fa temps, ni resol les necessitats actuals de la ciutat. No hi ha prou contenidors, la majoria estan desbordats i envoltats de trastos i mobles vells, (en part a causa d’aquesta nefasta campanya de la famosa enganxina de l’alcalde) i amb una freqüència de recollida insuficient. Es produeixen abocaments incontrolats constantment per tota la ciutat, gent fent botellades i deixant les restes allà on els hi sembla i un gran etcètera, etcètera d’actituds incíviques impunes que embruten i malmeten la imatge de la ciutat. L’estat de deixadesa de Badalona és més que preocupant.


Però això no és tot, els propis treballadors de l’Empresa Fomento de Construcciones i Contratras, treballen en pèssimes condicions, amb manca de material o obsolet, amb vehicles vells, fets malbé o, fins i tot, amb vehicles que no han passat la inspecció Tècnica de Vehicles.


Per tant, i per tot el que s’exposa instem al govern municipal a accelerar tots els tràmits que siguin necessaris per poder tornar a licitar i adjudicar el nou contracte de neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat.

Tal i com regula el punt 13.2 dels plec de prescripcions tècniques particulars del contracte neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat, instem al govern municipal a impulsar la labor inspectora d’aquest contracte; i en el cas que, els serveis tècnics municipals no tinguin capacitat per fer-ho o el govern ho consideri oportú, que ho encarregui a una empresa externa per tal de garantir el control de qualitat i la millora continua del servei.

Atès que la campanya del govern municipal de recollida de mobles i trastos vells, que ha consistit només en enganxar un adhesiu a tots els contenidors, ha provocat l’efecte contrari al desitjat, Instem al govern municipal a donar compliment de la moció aprovada, per unanimitat, en el Ple celebrat el 29 de juny passat en la que es reclamava la gratuïtat del telèfon de recollida de trastos i mobles vells (900 114 115) per tal de restablir l’antic sistema, en què la gent trucava al telèfon, se’ls informava d’on i quan podien deixar els trastos i més tard passaven a recollir-los.

Finalment, instem al govern municipal a aplicar l’ordenança de civisme, que entre altres moltes coses, no permet llençar deixalles fora dels contenidors, ni abandonar-hi trastos, estiris i mobles vells a la via pública, ni abocar als contenidors de brossa a les papereres, a la calçada o a les voreres, etc, etc, amb multes que van dels 60 als 900€, segons el tipus d’infracció.


Badalona, 27 de setembre de 2021

23 visualizaciones0 comentarios
bottom of page