top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents exigeix un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol

Junts per Catalunya presentarà al ple una moció demanant l'actualització del PMU adaptant-lo als nous hàbits de mobilitat i exigint un estudi específic de la mobilitat a la part baixa de l'Avinguda Martí Pujol.

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMU o PMUS) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb allò que preveu la Llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla Director de Mobilitat dels seu àmbit. L’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatoris per als municipis que tenen una població de més de 50.000 habitants i són capital de comarca, pels que estan inclosos al Decret 152/2007 de protecció de l’ambient atmosfèric i els que estan obligats a realitzar el PMU segons el Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 2007-2012, que va ampliar l’obligació de redactar PMU a tots els municipis de més de 20.000 habitants.


En resum, l’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatoris per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.


Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMU o PMUS) tenen l’objectiu de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport d’un municipi o conurbació, i preveure els instruments de gestió necessaris per a transformar la mobilitat urbana amb criteris de major sostenibilitat, equitat social, seguretat viària, impacte ambiental i competitivitat econòmica.


En aquells municipis obligats a realitzar un PMU, l’elaboració d’aquests plans ha de tenir una vigència de 6 anys. El Ple municipal de data 25 de febrer de 2014, va aprovar el pla de mobilitat urbana sostenible del municipi de Badalona per als anys 2013-2018.

És més que evident que els hàbits de mobilitat que s’han imposat als darrers anys estan evolucionant cap a noves maneres de desplaçar-se i és per aquest motiu que Badalona ha d’adaptar el seu espai urbà per garantir un repartiment d’espai per als diferents modes de transport més equitatiu i, per tant, actualitzar el seu PMU.

L’actualització del PMU a de definir estratègies de futur que estiguin en consonància amb aquestes noves maneres de desplaçar-se, la cohesió social i la defensa del medi ambient garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen, treballen i desenvolupen les seves activitats al nostre municipi.

En aquest sentit, ja fa temps que estem denunciant el problema concret de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i el seu entorn, carrer Ignasi Iglésias, Anton Romeu i Enric Borràs, sumant-hi en aquest darrer la pressió circulatòria que suporta agreujat pel tonatge de molts dels vehicles que hi circulen, les molèsties que provoquen als veïns i l’augment d’accidents que s’hi produeixen.

Per tot el que s’exposa, instem al govern municipal a què actualitzi el PMU i l'adapti als nous hàbits de mobilitat i a donar compliment al primer acord de la moció aprovada en el ple de novembre de 2020 en el què es reclamava l’elaboració d’un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i els carrers adjacents (Ignasi Iglésias, Enric Borràs, Anton Romeu i tot el seu entorn).

Badalona, 27 de setembre de 2021


19 visualizaciones0 comentarios
bottom of page