top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents reclama més i millor manteniment de les àrees de gossos de la ciutat

El regidor de Junts per Catalunya, David Torrents presentarà al Ple d'avui una moció reclamant més àrees de gossos i un millor manteniment de les ja existentsL'espai públic és un lloc de convivència i per compartir i, per tant, cal dotar-lo dels elements necessaris perquè això sigui possible. Un de molt important són les àrees destinades a l'esbarjo dels gossos


La ciutat de Badalona ha d’apostar per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne una tinença responsable i cívica, l'Ajuntament hi ha de contribuir amb serveis específics, com ara espais on aquestes mascotes puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats.

Les àrees d'esbarjo per a gossos són espais que afavoreixen la relació entre ells i, perquè no, entre els veïns i veïnes que en són propietaris i que comparteixen el seu amor per aquests animals. Un espai, en definitiva, còmode i agradable per a tots els usuaris. Les àrees de la nostra ciutat en canvi, estan brutes, deixades i no se’ls fa el manteniment que se’ls hauria de fer.


Aquestes àrees han d’estar voltades amb tanques de fusta d’uns 80 cm d'alçada. A l'interior hi hauria d'haver bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les, i una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats. Haurien d’estar enjardinades amb arbustos que ornamentin l'espai i arbres que ombregin les zones amb bancs. El paviment, de sauló, hauria de disposar d'un sistema de reg programat per aspersió. Al costat de la porta d'accés hi hauria d’haver rètols que informessin de l'obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment del bon estat de l'espai. En aquests rètols també hi haurien de figurar les dates de la desinfecció.


Aquestes àrees d'esbarjo per a gossos, s’haurien de netejar cada dia, traient els excrements que no hagin estat recollits pels propietaris dels animals de companyia. Aquesta feina diària també hauria d’incloure el buidat de les papereres, l'escombratge i l'eliminació de qualsevol tipus de residu. Aquest control diari de les àrees destinades als gossos permetria detectar els desperfectes que sovint fan aquests animals tot jugant, sobretot gratant i fent sots en el paviment, que hauria de ser arranjat amb l'aportació de sauló.


Per tal d'evitar les males olors i que s'aixequi pols, aquests espais s’haurien de regar de manera periòdica. D'altra banda, cada mes s’haurien de desinfectar en horari nocturn amb un producte completament innocu que tingués propietats bactericides, fungicides i viricides.

El manteniment d'aquests espais també haurien d’incloure els treballs de jardineria que requereixen les plantes que els ornamenten i l'arranjament, quan és necessari, del mobiliari urbà (bancs, papereres i pictogrames).


Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Junts per Catalunya, proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Instar al govern municipal a unificar en un únic departament el manteniment de les àrees de gossos de la ciutat, netejar diàriament les àrees de gossos (buidat de papereres, escombratge i eliminació de qualsevol tipus de residu), fer un manteniment quinzenal del sauló i, si cal, de l'arranjament del mobiliari urbà de dins (bancs, tanques, papereres, .. etc) i de la jardineria, regar de forma periòdica aquests espais per evitar les males olors i a fer, mensualment, una desinfecció, en horari nocturn, amb un producte completament innocu que tingui propietats bactericides, fungicides i viricides, ampliar les àrees de gossos per tal que n’hi hagi, com a mínim, una a cada barri de la ciutat i que es publiqui una guia amb una relació de totes les àrees de gossos de la ciutat, amb la seva ubicació i amb els serveis de què disposa.


Badalona, 29 de juny de 2021

23 visualizaciones0 comentarios
bottom of page