top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

David Torrents reclama un reglament d'ús per a les àrees de gossos

El grup municipal de Junts per Catalunya presenta una moció al ple instant al govern a què redacti un reglament d’ús de les àrees d’esbarjo per a gossos que determini qui pot utilitzar-les, les condicions de funcionament i gestió, les normes d’ús
El passat mes de juny vam presentar una moció reclamant una millora de totes les àrees d’esbarjo de la ciutat. Ara volem anar més enllà i reclamem un reglament d’ús d’aquestes àrees d’esbarjo.

La Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada per la UNESCO el 27 d’octubre de 1978, i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, estableix que els animals tenen uns drets que els humans han de garantir i respectar. Per tant, la tinença d’animals comporta una sèrie d’obligacions i responsabilitats, i no només per part dels propietaris, sinó de tots els ciutadans en general.


Pel que fa específicament al benestar dels gossos, tant físic com mental, els experts consideren l’esbarjo com un element imprescindible. El gos és un animal gregari, i té la necessitat de relacionar-se i interactuar, ja sigui amb altres membres de la seva espècie, com també amb els humans. En aquest sentit, el joc representa una eina altament eficaç, ja que a través del joc els cadells socialitzen, estableixen jerarquies, i aprenen a controlar la mossegada. D’aquesta manera es preveuen comportaments problemàtics com per exemple l’estrès o l’excés d’agressivitat.

Per aquest motiu, als nuclis urbans és necessari procurar zones d’esplai i d’oci per a gossos. És a dir, recintes tancats on els animals puguin satisfer les seves necessitats fisiològiques i etològiques, i exercitar-se lliurement sense que això representi cap risc ni molèstia per a d’altres gossos o les persones en general. Aquests espais també aporten beneficis als propietaris dels gossos, ja que ofereixen la possibilitat de gaudir amb plenitud de les seves mascotes, i alhora, fomenten les relacions veïnals.

Badalona disposa de vint i pico àrees d’esbarjo per a gossos, i per tal de vetllar pel seu bon estat, a part del manteniment que li pertoca fer a l’administració, i en ús de les competències que confereix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local (BOE, núm. 80, de 3 d’abril/85) i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, reclamem al govern municipal que redacti un Reglament que determini els objectius de les àrees d’esbarjo dels gossos, qui pot utilitzar-les, les condicions de funcionament i gestió, les normes d’ús, així com les sancions i el procediment sancionador aplicable en cas d’actes o omissions que contravinguin les normes contingudes en ell.


Així doncs, i per tal de disposar d’unes àrees d’esbarjo de gossos agradable per a tots els seus usuaris, instem al govern municipal a redactar un reglament d’ús de les àrees d’esbarjo per a gossos que determini qui pot utilitzar-les, les condicions de funcionament i gestió, les normes d’ús, així com les sancions i el procediment sancionador aplicable en cas d’actes o omissions que contravinguin les normes contingudes en ell.

A modificar l’Ordenança de Tinença d’animals aprovada el 16 de desembre de 1998 i publicada en el BOP número 29 de 03/02/1999, i a incloure en el seu annex aquest reglament un cop aprovat pel Ple.

A donar compliment de la moció aprovada en el Ple celebrat el 29 de juny passat en la que es reclamava més i millor manteniment de les àrees de gossos de la ciutat.


I finalment, a publicitar aquests acords per tal que tots els usuaris de les àrees de gossos en siguin coneixedors.


Badalona, 28 de setembre de 2021

16 visualizaciones0 comentarios
bottom of page