top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

Interpel·lem PSC i Comuns perquè intercedeixin per modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària

El Govern de l’Estat proposa als ajuntaments que els prestin voluntàriament el romanent de tresoreria i que els hi serà tornat en diferents plaços.
En el ple del passat mes de juny, a instàncies del Grup Municipal de JxCAT, es va aprovar una moció per unanimitat, en la que es demanava la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no fos d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021; i, així, aquelles corporacions locals que disposessin d’una situació financera sanejada amb romanents de tresoreria per despeses generals positius, els pugessin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afectés al càlcul de l’estabilitat pressupostària de les entitats.

Avui hem pogut saber, com explica David Torrents, que el Govern de l’estat a plantejat als Ajuntaments poder gastar una part del superàvit i la proposta que fa seria «que els ajuntaments donin voluntàriament a les arques públiques de l’Estat el seu romanent de tresoreria i que Hisenda els hi retornarà en forma d’ingressos no financers perquè puguin ser invertits en serveis públics assumint el dèficit». Així doncs, com detalla David Torrents, «es permetria als ajuntaments disposar de 5000 M€, del total de 14000 que tenen estalviats, i la resta se’ls entregaria en un plaç de 10 anys a partir del 2022»

Com destaca David Torrents, això implicaria que «els ajuntaments haurien de donar un préstec a l’Administració General de l’Estat, i aquest amb el recurs financer obtingut, realitzaria un ingrés no financer a les entitats locals per un import que es determinaria d’acord amb un criteri de proporcionalitat segons l’aportació feta,; que seria d’un màxim de 2000 M€ aquest any i 3000 M€ l’any vinent»

David Torrents afirma que «aquesta proposta no s’agafa per enlloc i que els diners dels ajuntaments no són per finançar l’Estat» i en aquest sentit interpel·la al PSC i als Comuns, que van votar a favor de la moció que vam presentar en el darrer ple, «que intercedeixin per tal que se’n doni compliment i els ajuntaments, mitjançant la modificació de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, puguem gastar els nostres romanents de la manera que considerem més adequada per ajudar als nostres ciutadans a sortir de la crisi causada pel COVID19».

Badalona, 15 de juliol de 2020


15 visualizaciones0 comentarios
bottom of page