top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

Junts per Catalunya presenta moció de suport a les entitats que no han rebut les subvencions

Junts per Catalunya Badalona presentarà al proper ple ordinari una moció de suport a les entitats badalonines que encara no han rebut les subvencions d'enguany atorgades per l'Ajuntament.El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de febrer de 2019, va aprovar provisionalment les bases específiques que regulava la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, entitats veïnals, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència i salut, per a l’exercici 2019.


La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona van destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, per entitats veïnals, culturals, de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a convivència i a salut, i s’ajustaran, a més als requisits específics generals, als criteris establerts pels departaments, serveis o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.

Les actuacions i programes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, a excepció dels projectes plurianuals de cooperació que en resultin subvencionats quina durada serà la que determini el projecte en el que s’especificarà clarament la temporalització.

Les subvencions hauran d’ésser acceptades per les entitats beneficiàries, en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació.

Atès que la presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació implícita del seu atorgament en el cas que l’import atorgat coincideixi amb el sol·licitat i no existeixi modificació de les condicions o forma de realització de l’activitat subvencionada.


Atès que prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50 per cent de la quantitat subvencionada, cosa que habitualment feia l’Ajuntament de Badalona entre els mesos d’abril i maig.


Atès que a aquestes alçades d’any, es constata un endarreriment general en el cobrament de les subvencions municipals no havent-se fet efectiu el pagament de la primera meitat de les subvencions, la qual cosa posa a les entitats socials, culturals i veïnals, en una situació de dificultats de finançament amb l’especificitat d’agravants com en el cas de les entitats de Cultura Popular que fan una feina indispensable durant les Festes Majors (de maig i a l’agost) i que especifiquen que han rebut un tracte totalment diferent de l’habitual respecte dels terminis, trobant-se amb dificultats per haver d’avançar totes les despeses de les dues festes per no haver cobrat ni tan sols el 50% inicial com és habitual.


Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Junts Per Catalunya proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents


ACORDS


PRIMER. Instar al govern municipal que pagui de forma immediata el primer 50% de l’import total de les subvencions adjudicades, tal i com regulen les bases específiques la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, entitats veïnals, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència i salut, per a l’exercici 2019.

SEGON. Instar al govern municipal a fer efectiu el 50% restant de la subvenció abans de finals d’any.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords a totes les entitats badalonines que han concorregut a la convocatòria d’aquestes subvencions i els hi han estat atorgades.


Badalona, 24 de setembre de 2019
7 visualizaciones0 comentarios
bottom of page