top of page
Buscar
  • Foto del escritorjuntperxcatbdn

JxCAT Badalona presenta moció a favor d'una mobilitat més saludable per combatre el canvi climàtic

El regidor del grup municipal de JxCAT, David Torrents, ha presentat una moció al ple, a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic.

El ple de l'ajuntament de Badalona ha aprovat per unanimitat la moció presentada per David Torrents, regidor de Junts Per Catalunya a favor d'una mobilitat més saludable per combatre el canvi climàtic que textualment diu:


La contaminació atmosfèrica i acústica, els efectes del canvi climàtic, com les onades de calor, i l’exposició a productes químics perillosos causen un deteriorament de la salut dels ciutadans. Les deficiències mediambientals de l’entorn contribueixen al 13% de les morts registrades, d’acord amb una avaluació general sobre la salut i el medi ambient publicat per l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA).


Millorar la salut i el benestar dels ciutadans és avui més important que mai, tenint en compte que l’atenció està actualment enfocada en afrontar la pandèmia de COVID-19. La pandèmia constitueix un exemple dels complexes vincles existents entre el medi ambient, els nostres sistemes socials i la nostra salut. La COVID-19 ha estat una nova senyal d’alarma que ens ha fet prendre consciència immediata de la relació existent entre els nostres ecosistemes i la nostra salut, així com la necessitat d’enfrontar-nos als fets, i constatar que el mode en què vivim, consumim i produïm són perjudicials pel clima i afecten negativament la nostra salut.


La mobilitat saludable té en compte, d’una banda, els efectes de la contaminació i del soroll sobre la salut de les persones, i, de l’altra, els impactes sobre el clima de les emissions amb efecte d’hivernacle. Els òxids de nitrogen, les partícules, els hidrocarburs, el monòxid de carboni i el diòxid de sofre són els principals compostos contaminants emesos pels vehicles a motor, que també generen una gran quantitat de CO2 un dels principals gasos amb efecte d’hivernacle responsables del canvi climàtic.


Arreu del món, els vehicles de motor emeten anualment a l’atmosfera uns 4.000 milions de tones equivalents de CO2, al voltant d’un 20% de totes les emissions produïdes per l’activitat humana. L’evolució de les emissions de CO2 al sector dels transports ha avançat en paral·lel amb l’evolució del consum d’energia.


El primer reconeixement internacional del problema del canvi climàtic i de la necessitat d’actuar va tenir lloc, l’any 1992, en el marc de la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro, quan es va aprovar el Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, com a element central dels esforços mundials per combatre l’escalfament de la Terra. El Conveni marc va entrar en vigor l’any 1994 i actualment l’han ratificat 189 estats.


Posteriorment, l’any 1997, durant la tercera Cimera del Clima de l’ONU, es va signar el Protocol de Kyoto, amb el qual els països industrialitzats es comprometien a reduir, de mitjana, un 5,2%, per sota dels nivells de 1990 les emissions de sis gasos amb efecte d’hivernacle: CO2, metà, òxid nitrós, hidrofluorocarburs, perfluorocarburs i hexaflorur de sofre.

Fins ara, l’han ratificat 176 països. Per a la Unió Europea, que té un nivell d’emissions del 24,2%, el Protocol estableix que ha de procurar reduir un 8% les emissions en el seu conjunt.


A Espanya, les emissions de CO2 generades pel transport privat creixen molt per damunt de qualsevol altre sector, i han superat en més de 3,5 punts les emissions que hi corresponen perquè l’any 2010 Espanya pugui complir els compromisos de Kyoto (0,7%).


Pel que fa al soroll, actualment, el trànsit és el responsable de la majoria del soroll ambiental. La Comissió Europea ha calculat que més del 30% de la població està exposada a nivells de soroll de trànsit que poden ser molestos i perjudicials per a la ciutadania. El nivell de contaminació acústica que suporten algunes vies i alguns barris fa que la utilització del carrer com a espai de relació sigui difícil, i que obligui a aïllar els habitatges a fi de reduir les molèsties del soroll. El fregament dels pneumàtics dels vehicles amb l’asfalt i el soroll produït pels tubs d’escapament d’algunes motocicletes són dues de les causes principals de la contaminació acústica produïda pel trànsit.


La contaminació acústica s’ha relacionat, concretament, amb les malalties cardiovasculars, pèrdua d’oïda, alteracions del sistema nerviós (estrès, irritabilitat, tensió, etc.), fatiga, insomni crònic, sensació de malestar general, problemes de concentració, alteració dels processos d’aprenentatge i dificultats de comunicació i de relació social.


Atès que els vehicles elèctrics en l’àmbit municipal, conjuntament amb la potenciació d’altres modes de mobilitat sostenibles com l’anar a peu o en bicicleta o el fomentar l’ús del transport públic, són clau per a la millora de la qualitat de vida de les persones en els municipis, degut a les seves nul·les emissions, la inferior contaminació acústica i pels beneficis que aporten a Catalunya en termes d’eficiència i diversificació energètica.


Atès que l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Plataforma LIVE van elaborar un document adreçat a entitats locals amb recomanacions per a la implementació i promoció elèctrica en als seus municipis, en el que recullen bonificacions fiscals i bonificacions en polítiques d’estacionament.


Atès que a finals del 2017 l’ICAEN va impulsar la creació de l’Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicles elèctrics, dins el pla estratègic PIRVEC i que gràcies a aquesta col·laboració, qualsevol usuari pot accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels Ajuntaments de l’Aliança, facilitant que els vehicles elèctrics que circulen per Catalunya puguin gaudir d’una mobilitat plena i que els usuaris deixin d’acumular targetes per carregar a les diferents instal·lacions promogudes pels municipis de Catalunya.


Per tot el que s’ha exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents


ACORDS


PRIMER.- Instar a l’Ajuntament, a instaurar diferents punts de recàrrega públics (ràpids i semiràpids) a la ciutat, ara per ara només n’hi ha a Montigalà i a promoure que qualsevol vehicle elèctric disposi d’un punt de recàrrega allà on aparqui habitualment (punt de recàrrega vinculat).


SEGON.- Instar a l’Ajuntament, a què reservi les places d’aparcament més properes a l’entrada d’edificis oficials (ajuntament, museu, equipaments esportiu...) als vehicles eficients o de baixes emissions, així com també incentivar-les entre les empreses privades de serveis (centres comercials, d’oci o esportius).


TERCER.- Instar a l’Ajuntament, a adherir-se a la Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicles elèctrics, dins del pla estratègic PIRIVEC, que permet que qualsevol usuari pugui accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels Ajuntaments de l’Aliança.


QUART.- Instar a l’Ajuntament, a facilitar les operatives i els horaris a aquelles empreses de distribució de mercaderies, missatgeria o similars que realitzin les seves tasques amb una flota de vehicles de 0 emissions locals, bonificant-los.


CINQUÈ.- instar a l’ajuntament a actualitzar el seu pla de desplaçament d’empresa i a revisar i ampliar, si cal, els punts de recàrrega en els aparcaments municipals.


SISÈ.- Bonificar el 100% en el pagament d’aparcament en zona regulada per als vehicles elèctrics (purs BEV, d’autonomia extensa REEV), els híbrids endollables (PHEV) i els d’hidrogen (HICEV) amb una restricció de 2 hores.


SETÈ.- Bonificar el 100% en el pagament d’aparcament en zona regulada per als turismes que tinguin etiqueta 0 i el 50% per als turismes amb etiqueta ECO.


VUITÈ.- Bonificar un 10% l’Impost d’Activitats Econòmiques a les empreses que realitzin o disposin d’un Pla de desplaçament d’empresa (PDE) i que en demostrin la seva aplicació acreditant accions anuals amb la presentació de la factura corresponent a la despesa realitzada. L’import d’aquesta bonificació no hauria de ser superior al 50% del cost dels serveis acreditats en l’exercici anterior.


NOVÈ.- Instar a l’Ajuntament, a què quan renovi vehicles de la flota municipal o els plecs de contractació inclogui criteris de mobilitat elèctrica i baixes emissions.Tanmateix, l’Ajuntament Ple acordarà allò que estimi més adient.
33 visualizaciones0 comentarios
bottom of page